Badania prenatalne

Wszelkie badania na embrionach i płodach ludzkich są o tyle dopuszczalne, o ile rodzice są dobrze poinformowani i zgadzają się na nie, a same badania nie szkodzą tym embrionom i płodom. Bez tych warunków niewłaściwe są takie badania, nawet w przypadku embrionów niezdolnych do życia. Tym samym warunkom powinny być podporządkowane badania prenatalne, których celem jest wykrycie ewentualnej patologii genetycznej i hormonalnej płodu. Badania takie „mogą być prowadzone tylko wtedy, gdy mamy pewność moralną nie wyrządzenia szkody ani życiu, ani integral­ności płodu i jego matce”. Istnieje wiele sposobów badania płodów w okresie prenatalnym. Najczęściej jednak diagnoza prenatalna polega na zastosowaniu ultrasonografii, amniopunkcji i badaniu kosmówki.

  • Badanie ultrasonograflczne

Polega ono na przepuszczeniu przez powłoki brzuszne ultra­dźwięków o częstotliwości przekraczającej słyszalność ucha ludz­kiego. Niektórzy lekarze podnoszą zalety ultrasonografii twierdząc, że badanie to pozwala ustalić płeć dziecka, jego przybliżony wiek i wagę, położenie w macicy, nieprawidłowości budowy kośćca, układu nerwowego oraz uzyskać obraz innych tkanek normalnych i patologicznych płodu. Podkreślają oni również, że omawiana technika ma wielkie znaczenie diagnostyczne i ma korzystny wpływ na związek matki z dzieckiem. Dlatego też stosowana jest dziś rutynowo. Obecnie jednak pojawiają się coraz większe wątpliwości, czy ultradźwięki przechodzące przez delikatny organizm płodu nie powodują negatywnych skutków. Skutki te mogą być spowodowane wytwarzanym ciepłem podczas przechodzenia ultradźwięków przez tkanki a także powstawaniem pęcherzyków w płynach organicznych. Ponadto mogą uszkadzać błony komórkowe, co ogranicza wzrost komórek a w konsekwencji prowadzi do ograniczania wagi płodu. Badania wskazują na związek ultrasonografii z zaburzeniami rozwoju ruchowego i psychicznego dziecka. Ponadto z etycznego punktu widzenia coraz więcej wątpliwości budzi także częste łączenie negatywnych wyników badań prenatalnych z aborcją selektywną. Według autorów znanej Encyklopedii Zdrowia do ultrasonograficznych badań prenatalnych należy zachować rezerwę. „Rutynowe użycie ultrasonografii w celu określenia zaburzeń wzrostu i wad rozwojowych płodu jest obarczone tak dużym błędem, że efekt negatywny takiego postępowania przewyższa pozytywy. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca stosowanie tego badania tylko w uzasadnionych przypadkach. Istnieje zbyt duże niebezpieczeństwo podjęcia przez rodziców decyzji o usunięciu ciąży na podstawie błędnej diagnozy ultrasonograficznej”. Wszystko to prowadzi do wniosku, że utrasonografia powinna być stosowana wyłącznie przy wyraźnym wskazaniu lekarskim.

 

  • Amniopunkcja

 

Ta metoda badania prenatalnego polega na nakłuciu powłok brzusznych matki w celu pobrania próbki wód płodowych. Znajdu­jące się w nich komórki pochodzące z ciała płodu umożliwiają poznanie budowy i liczby chromosomów, co następnie pozwala stwierdzić występowanie lub brak niektórych patologii (np. zespołu Downa) oraz około 20 chorób metabolicznych. Istnieje jednak niebezpieczeństwo postawienia błędnej diagnozy na podstawie wyników uzyskanych w przeprowadzonych badaniach (około 1 % przypadków) a także spowodowania powikłań (również około 1%) prowadzących do poronienia, krwawienia lub wcześniejszego porodu. Istnieje również możliwość zakażenia wód płodowych.

  • Badanie kosmówki

Badanie kosmówki polega na nakłuciu powłok brzusznych matki i pobraniu próbki komórek łączących ciało płodu z macicą. Badanie to pozwala wykryć choroby metaboliczne a także nieprawidłową budowę chromosomów. Ze względu na to, że badanie to pozwala odkryć patologię rozwoju płodu już pomiędzy ósmym a jedenastym tygodniem ciąży, cieszy się ono popularnością w środowiskach proaborcyjnych, pozwala bowiem na przerwanie ciąży z tzw. wskazań lekarskich jeszcze w okresie dopuszczającym legalną aborcję. Ryzyko powikłań sięga tu nawet 5%.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.