Ocena etyczna zapłodnienia in vitro

Zapłodnienie heterogeniczne in vitro wnosi dodatkowe elementy do oceny moralnej. Pojawiają się tutaj podstawowe pytania: jaki jest status moralny i prawny żyjących embrionów ludzkich. Czy są one podmiotem praw ludzkich, czy też należy je traktować wyłącznie przedmiotowo. Praktyka wskazuje na narastającą tendencję przed­miotowego traktowania tych embrionów. Są one bowiem zamrażane, sprzedawane, używane do doświadczeń a nawet są one używane jako surowiec wyjściowy do produkcji leków i kosmetyków. Jeden z czo­łowych naukowców biorących udział w eksperymentach ukorono­wanych urodzeniem pierwszego dziecka z probówki, A. Łopata pisze, że embrion, który nie został transferowany do organizmu matki „powinien być traktowany w tych momentach, jako tkanka ludzka o ograniczonej żywotności”. Dodajmy, że takich embrionów jest około 90 %.

Przeciwko zapłodnieniu in vitro przemawia także niebezpie­czeństwo zaistnienia negatywnych zmian chromosomalnych u trans­ferowanych embrionów. Zmiany te zachodzą w 40-50 % przy­padków dokonywanych transferów. Obawy budzą również tzw. „banki życia”, głównie z powodu istniejącego w tej dziedzinie czarnego rynku. Wysuwane są w związku z tym różne obawy, np. możliwych przypadków „kazirodztwa” dzieci pochodzących od tego samego dawcy nasienia, szczególnie, gdy praktyka ta stanie się masowa. Dodatkowym argumentem jest niebezpieczeństwo poważnych zaburzeń interpersonalnych relacji małżonków aż do całkowitego rozpadu związku.

Mimo tych zastrzeżeń istnieją próby obrony sztucznego za­płodnienia heterologicznego.

W tym celu przytaczane są m.in. następujące racje:

  1. podnosi się psychologiczne aspekty życia pary małżeńskiej;
  2. relatywizuje się rodzicielstwo biologiczne podkreśla­jąc znaczenie rodzicielstwa duchowego (rozróżnienie pomiędzy płodnością a rodzicielstwem);
  3. próbuje się tworzyć filozofię ofiarodawcy, który daje swoje nasienie, aby przyjść z pomocą rozwojowi pary małżeńskiej.

Trzeba jednak zauważyć, że są to próby moralnego usprawiedliwienia sztucznej inseminacji. Dostrzegając bowiem psychologiczny problem małżeństw pragnących posiadania dzieci trzeba również powiedzieć jasno, że tylko część małżeństw w wieku płodnym nie może mieć dziecka z przyczyn biologicznych. Natomiast wiele przypadków niepłodności jest następstwem dokony­wanych wcześniej zabiegów aborcyjnych.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.