Dyskusje wokół przeszczepów narządów

Należy z wielkim szacunkiem odnieść się do wysiłków etyków i moralistów chcących zagwarantować nienaruszalność prawa czło­wieka do integralności swojego ciała, szacunek wobec uczuć i prze­konań rodziny. Jest to tym bardziej konieczne, że mimo zabezpieczeń prawnych zawsze istnieje niebezpieczeństwo nadużyć w tej dziedzinie. Należy także uwzględnić uprzedzenia ludzi wobec możliwości przekazania części ciała innym. Respektując te wszystkie zagrożenia, obawy i niepokoje trzeba również podkreślić fakt, że ci sami ludzi zmieniają swoje poglądy, szczególnie wtedy, gdy z po­tencjalnych dawców staną się biorcami narządów ludzkich, oni sami lub ich krewni. Warto może wczuć się w najbardziej uniwersalną maksymę moralną zawartą również w Ewangelii Mateusza: „Wszystko więc, co byście chcieli, aby ludzie wam czynili i wy im czyńcie. Albowiem na tym polega Prawo i Prorocy”. Jest to tzw. złota zasada. Domaga się ona od nas, abyśmy wstawili się w miejsce i sytuację innych ludzi, a wtedy nasz umysł z łatwością dostrzeże, co dla nich jest najważniejsze i co w danych okolicznościach należy czynić. Dzisiaj wiele osób oczekuje na ofiarodawców nerki, serca i innych narządów. Samych tylko uremików oczekujących na przeszczep nerki jest w Polsce 1800 osób. Jeżeli nie otrzymają oni tych narządów – z pewnością umrą.

Może warto by więcej uwagi poświęcić kształtowaniu świado­mości społecznej, sprzyjającej postawie dawcy. „Możliwość otwarta przez postęp biomedyczny, by przedłużyć poza śmierć powołanie do miłości, powinna poprowadzić osobę do ofiarowania za życia części własnego ciała, ofiarowania, które stanie się rzeczywiste po śmierci. Jest to akt wielkiej miłości, tej miłości, która daje życie za innych”.

Odnosząc się pozytywnie do transplantacji trzeba jednak uznać za niedozwolone pod względem moralnym takie przeszczepy, które do­prowadzałyby do zmiany osobowości (jądra, jajniki). Zabroniony jest również przeszczep mózgu, chociaż wykonanie takiego prze­szczepu jest jeszcze dzisiaj niemożliwe z powodu braku odpo­wiedniej metody.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.