Eksperymenty medyczne

Przez eksperyment medyczny rozumie się jakiekolwiek badanie, w którym istota ludzka (w różnych etapach swojego istnienia) stanowi przedmiot, za pośrednictwem którego lub na którym zamierza się sprawdzać wyniki dotychczas nieznane lub jeszcze niezbyt dobrze poznane jakiegoś zabiegu. Eksperymentowanie jest konieczne dla rozwoju każdej wiedzy. Ponieważ jednak eksperymenty medyczne dotyczą szczególnego przedmiotu, którym jest osoba ludzka, przy ich wprowadzaniu muszą być spełnione szczególne warunki zabezpieczające ją przed manipulacjami. Okrutne eksperymenty medyczne i pseudomedyczne dokonywane przez niemieckich lekarzy i naukowców na więźniach obozów koncentracyjnych dowodzą, że pragnienie poszerzenia wiedzy może dokonywać się kosztem ludzi, bez respektowania wymogów etycznych. Doświadczenia te świad­czą o konieczności regulowania doświadczeń naukowych.

Najpierw każdy eksperyment medyczny musi mieć na celu dobro ludzkie. Wszelkie badania naukowe mające inne cele jest niemoralne i sprzeczne z celami naukowymi. Następnym warunkiem, który musi być spełniony przed rozpoczęciem eksperymentowania jest zgoda pacjenta. Etyka chrześcijańska sprzeciwia się wykorzystywaniu ludzi nieświadomych celów badania jako „królików doświadczalnych” dla poszerzania wiedzy służącej ogółowi. Osoba bowiem nigdy nie może być „użyta jako środek” do osiągania jakichkolwiek celów, nawet bardzo wzniosłych. Człowiek może jedynie dobrowolnie stać się partnerem lekarza biorącym udział w eksperymencie lekarskim. Dlatego musi on zostać poinformowany o ryzyku i niebezpieczeń­stwach eksperymentu i wyrazić na nie zgodę. Nie wolno angażować do takiego eksperymentu osób znajdujących się w sytuacji przymu­sowej (dzieci, upośledzonych umysłowo, więźniów, jeńców i osób uzależnionych od eksperymentatora). Istnieje bowiem możliwość nadużyć w tej dziedzinie. Przewidywane ryzyko związane z ekspe­rymentowaniem musi być proporcjonalne do spodziewanych korzyści indywidualnych i społecznych. W przypadku pojawienia się nieprzewidzianych zagrożeń dla życia lub zdrowia pacjenta, należy eksperyment przerwać. Ryzyko podejmowane w ekspery­mencie musi być uzasadnione.

Eksperymenty na ludziach mogą być podejmowane dopiero wtedy, gdy zostały dokonane potrzebne badania na zwierzętach. Chociaż etyka chrześcijańska zakłada, że zwierzęta mogą być używane dla dobra człowieka, to jednak eksperymentów na zwierzętach wolno dokonywać przy zachowaniu szacunku dla nich i bez zadawania im niepotrzebnych cierpień.

Szczególna ostrożność powinna być zachowana przy ekspery­mentach przeprowadzanych na embrionach ludzkich. Przede wszystkim nie wolno powoływać i utrzymywać przy życiu embrionów wyłącznie w celach doświadczalnych. Następnie wszelkie eksperymenty mogą być podejmowanie wyłącznie w celach terapeutycznych. „Użycie embrionu lub płodu ludzkiego jako przedmiotu czy narzędzia eksperymentu stanowi przestępstwo wobec godności istot ludzkich (…)”. Poza tym, przy eksperymentach tych powinny być zachowane wszystkie warunki wymienione w odniesieniu do takich zabiegów dokonywanych na osobach dorosłych.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.