Kastracja i sterylizacja w celach eugenicznych

Kastracja lub sterylizacja stosowana dla celów eugenicznych i ekonomiczno-społecznych jest niegodziwa i nie może być naka­zywana przez władze państwowe, ani też dopuszczana przez same zainteresowane osoby. To negatywne stanowisko uzasadnione jest nie tylko trudnościami praktycznymi przy wyznaczaniu osób skazanych na pozbawienie płodności, ale jeszcze bardziej względami etycznymi. Kastracja lub sterylizacja przymusowa godzi bowiem w podstawowe i naturalne prawo każdego człowieka do zawarcia małżeństwa i zrodzenia potomstwa.

Prawo do życia małżeńskiego i do prokreacji (podobnie jak prawo do życia, lub całości własnych członków) jako pierwotne i naturalne uprawnienie każdego człowieka, nie podlega władzy państwowej (z wyjątkiem tych przypadków, gdy zachodzi konieczność obrony praw osób trzecich i karania delikwentów za popełnione prze­stępstwa). Kompetencja państwa nie sięga tak daleko. Zgodne zdanie teologów potwierdzone zostało autorytatywną wypowiedzią Piusa XI w encyklice Casti connubii, w której papież wyraźnie potępił stosowanie przez państwo sterylizacji. Papież Pius XI pisze: „Są ludzie, którzy, kładąc przesadny nacisk na cele eugeniczne, nie tylko dają pewne pożyteczne rady, dotyczące zdrowia przyszłego potomstwa i mające zabezpieczyć siłę ogółu, co ze zdrowym rozsądkiem nie jest oczywiście sprzeczne, lecz którzy także, stawiając wyżej względy eugeniczne nad wszystkie cele wyższego rzędu, dążą do tego, aby władze państwowe zabroniły zawierania małżeństwa tym wszystkim, którzy, chociaż sami zdolni do zawarcia małżeństwa, to jednak, według naukowych teorii i przypuszczeń tych grup, uwzględniwszy zwłaszcza teorię dziedziczności, zrodziliby, według owych sądów, potomstwo ułomne i słabe.

Wszyscy, którzy tak czynią popełniają ten błąd, że zapominają o fakcie, iż rodzina jest świętszą niż państwo, a ludzie rodzą się przede wszystkim nie dla ziemi i dla doczesności, lecz dla nieba i wieczności. Nie godzi się zatem ludzi, skądinąd zdolnych do mał­żeństwa, którzy, nawet przy dołożeniu wszelkich starań i zabiegów, zrodzą potomstwo na pewno upośledzone, obciążać z tego powodu wielkim grzechem, gdy małżeństwo zawierają jednakże często należy im zawieranie małżeństwa odradzać.

Urzędy publiczne nie mają żadnej bezpośredniej władzy nad członkami ciał podwładnych; zatem nie mogą one nigdy, czy to z przyczyn eugenicznych, czy z jakichkolwiek innych, ani bez­pośrednio naruszać ani kaleczyć całości ciała, jeśli nie zaszedł wypadek winy lub przyczyna do wymierzenia krwawej kary”. W ten sam sposób jak sterylizację stosowaną ze względów eugenicz­nych, należy ocenić sterylizację dokonywaną dla celów antykoncep­cyjnych, profilaktycznych i ekonomiczno-socjalnych.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.