Kastracja i sterylizacja w celach terapeutycznych

Kastracja i sterylizacja w celach terapeutycznych jest uspra­wiedliwiona i dopuszczalna. Wolno bowiem dla podtrzymania życia całego organizmu poświęcić jego część. Zasada ta dotyczy również organów i gruczołów płciowych ciała ludzkiego. Poszczególne części ciała podporządkowane są dobru całości osoby. Jeżeli w przy­padku choroby szkodzą w poważny sposób całości organizmu, można i należy je usunąć. Aby jednak taka interwencja była godziwa, konieczna jest zgoda samego operowanego, w wypadku zaś niepoczytalności chorego, jego krewnych lub prawnych opiekunów. Władza publiczna nie ma prawa zmuszać do kastracji i sterylizacji nawet w tych przypadkach, kiedy działania te byłyby korzystne dla zdrowia obywatela. Władza publiczna bowiem ma prawo zmuszania do leczenia jedynie wtedy, gdy domaga się tego dobro wspólne (np. niebezpieczeństwo zarażenia innych osób w chorobach zakaź­nych).

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.