Konieczność zgody dawcy

Druga podstawowa trudność związana z pobieraniem przesz­czepów dotyczy zgody dawcy narządu. Obecnie w Polsce obowiązuje Ustawa z dnia 26 października 1995 roku O pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, która reguluje postępowanie służby zdrowia dotyczące pobierania i przeszczepiania organów ludzkich. Art. 4. ust.l. tej ustawy, stanowi: „Pobrania komórek, tkanek i narządów ze zwłok ludzkich można dokonać, jeżeli osoba zmarła nie wyraziła za życia sprzeciwu”. Jest to tzw. zasada zgody domniemanej. Art. 5. precyzuje formy sprzeciwu: „Sprzeciw może być wyrażony w formie:

  1. wpisu w centralnym rejestrze zgłoszonych sprzeciwów,
  2. oświadczenia pisemnego zaopatrzonego we własnoręczny podpis,
  3. oświadczenia ustnego złożonego w obecności co najmniej dwóch świadków w chwili przyjęcia do szpitala lub w czasie pobytu w szpitalu. Przedstawiciel ustawowy wnosi sprzeciw w imieniu dzieci i osób ubezwłasnowolnionych.

Polska ustawa o transplantacji narządów jest zgodna z obowią­zującymi tendencjami w Unii Europejskiej. W wielu jednak krajach europejskich i w Stanach Zjednoczonych zgodę na pobranie narzą­dów zmarłego musi wyrazić rodzina zmarłego. Mimo obowiązują­cej ustawy podnoszą się liczne głosy krytyki. Pobieranie narządów nadających się do transplantacji od człowieka zmarłego jest nadal problemem prawnym i etycznym. Nie jest bowiem jasne, jakie warunki muszą być spełnione, aby pobranie to było dokonane we właściwy sposób. Niektórzy uważają, że pobieranie narządów ze zwłok możliwe jest tylko wtedy, gdy zmarły wyraził za życia na to zgodę ustnie lub pisemnie.

Według Piusa XII, pobranie narządów od zmarłego jest możliwe, jeżeli uwzględnione zostaną następujące warunki:

  1. ostatnia wola zmarłego przed śmiercią;
  2. życzenie rodziny i uwarunkowania kulturalne;
  3. szacunek dla ludzkiego ciała.

Karta Pracowników Służby Zdrowia stwierdza: „Przeszczep zakłada uprzednią wolną i świadomą decyzję ze strony dawcy lub kogoś, kto reprezentuje go w sposób uprawniony, zazwyczaj członków najbliższej rodziny”.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.