Określenie zdrowia

Istnieje wiele definicji zdrowia. Najbardziej popularne akcentują że zdrowie oznacza z jednej strony brak choroby, z drugiej zaś siłę i witalność. Czasem ujmuje się zdrowie ze społecznego punktu wi­dzenia jako możliwość skutecznego realizowania zadań danego czło­wieka w społeczności, w której żyje. Według określenia Światowej Organizacji Zdrowia z 22 lipca 1946 roku jest ono „stanem dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego a nie tylko brakiem choroby”‘. Definicja ta uwzględnia różne aspekty zdrowia: akcentuje jego wymiar fizyczny i psychiczny, podkreśla nie tyle konieczność usuwania choroby, co profilaktyki i promocji zdrowia jako dobrego samopoczucia, wreszcie, postuluje uwzględnienie w definicji zdrowia społecznego wymiaru osoby.

B. Haring ujmuje zdrowie z personalistycznego punktu widzenia i ukazuje je jako biologiczne i psychiczne wyposażenie człowieka, które umożliwia mu realizację własnego powołania, tak osobistego jak i społecznego. Im człowiek łatwiej może osiągnąć stojące przed nim cele, tym zdrowie jego jest lepsze. Takie osobowe rozumienie zdrowia pozwala je widzieć w szerokim kontekście i patrzeć nie tylko na siłę mięśni, ale na cały zespół warunków umożliwiających rozwój człowieka. Zdrowie zatem jest wartością względną która służy wyższym celom: rozwojowi osoby, współtworzeniu społecz­ności, budowaniu królestwa Bożego. Dlatego też zdrowie, podobnie jak życie, nie może być traktowane jako cel sam w sobie. Istnieją wartości od nich wyższe, które niekiedy domagają się poświęcenia zdrowia a nawet życia. Nie należy jednak zdrowia lekceważyć. Jest ono przecież wielkim darem otrzymanym od Boga, umożliwiającym realizację Bożych planów względem człowieka.

Wartość zdrowia podkreślona jest także w liturgii kościelnej. Nowy Rytuał Sakramentu Chorych czyni widoczną myśl, że jest to sakrament przeznaczony dla podtrzymania zdrowia. Również w Mszale Rzymskim oraz w Rytuale Rzymskim znajdują się liczne modlitwy i błogosławieństwa zawierające prośby o zachowanie lub przywrócenie zdrowia.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.