Przymus

Czwartą cechą uzależnienia jest odczuwany przymus dokony­wania czynności nałogowej. Osoba uzależniona, mimo ponoszonych szkód przez określony nałóg, mimo związanych z nim negatywnych doznań i skutków, nie jest w stanie z nim zerwać. Przymusowy charakter uzależnienia związany jest z postępującym w miarę rozwoju nałogu osłabieniem siły woli. Ta progresywna utrata kon­troli nad własnym życiem i podporządkowywanie się czynnościom uzależnionym dociera do świadomości osoby uzależnionej. Ponie­waż jednak przyznanie się do niej uderza w jej poczucie godności, dlatego chętnie poddaje się samooszukiwaniu i zapewnia o potędze swojej woli umożliwiającej jej kontrolę nad sobą i nad innymi. Udowodnieniu kontroli nad sobą służy często ograniczanie swoich potrzeb w innych dziedzinach (np. alkoholik przestaje palić). Potrzebę kontroli nad innymi zaspokaja często przemoc stosowana wobec najbliższych.

Przymus podejmowania zachowań uzależnionych oznacza naj­częściej nie tyle całkowity brak kontroli nad nimi, co relatywny brak tej kontroli, lub inaczej mówiąc kontrolę osłabioną. Stopień tej kontroli uwarunkowany jest takimi okolicznościami jak samo­poczucie, kontekst środowiskowy a przede wszystkim etap rozwoju uzależnienia. Ponieważ trudno jest przewidzieć wynik współ­działania tak różnorodnych czynników, dlatego niewskazane jest propagowanie kontrolowanych zachowań uzależnionych, np. kontro­lowanego picia. W praktyce oznacza to bowiem dostarczanie argumentów nałogowcom na przedłużanie ich uzależnienia.

Uzależnienie jest nie tylko problemem samego uzależnionego, ale także jego otoczenia, które na rozmaite sposoby uczestniczy w na­łogu, cierpi z powodu jego uszkadzających konsekwencji, ale także kierując się nadzieją i litością pomaga uzależnionemu stosować zaprzeczenia. Tej pułapce współuzależnienia ulegają zazwyczaj żony alkoholików a czasem nawet profesjonalni terapeuci, którzy chcąc pomóc nałogowcom podsuwają im nowe sposoby zaprzeczeń (usprawiedliwianie nałogu) lub mające rzekomo ich leczyć nowe formy uzależnień.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.