Racje negatywnej oceny używania narkotyków

We współczesnych społeczeństwach trwa dyskusja nad do­puszczalnością i zalegalizowaniem tzw. narkotyków miękkich.

Argumentem uzasadniającym to stanowisko jest rzekomo ich mała szkodliwość a nawet możliwość uchronienia ich konsumentów przed stosowaniem tzw. narkotyków twardych. Przeciwnicy tego stano­wiska wskazują natomiast na niebezpieczeństwo uzależnienia związane z każdym typem narkotyków. Papieska Rada ds. Dusz­pasterstwa Służby Zdrowia stwierdza, że „z punktu widzenia moralnego przyjmowanie narkotyków jest zawsze niegodziwe, ponieważ oznacza nieuzasadnioną i irracjonalną odmowę myślenia, pragnienia o działania jako człowiek wolny”.

  1. Używanie narkotyków może prowadzić do wyniszczenia organizmu i destrukcji i psychiki ludzkiej. A przecież jesteśmy zobowiązani do ochrony i rozwoju zdrowia jako daru udzielonego nam przez Boga.
  2. Jest rzeczą nierozumną a stąd także niemoralną unikanie poprzez stosowanie narkotyków, pełnego używania rozumu i wolnej woli w celu ucieczki od rzeczywistości do świata marzeń. Nie jest to godny człowieka sposób rozwiązywania problemów.
  3. Używający narkotyków postępują nieodpowiedzialnie wzglę­dem swojego potomstwa, ponieważ może ono odziedziczyć pewne zaburzenia psychiczne lub fizyczne.
  4. Nadużywanie narkotyków jest niemoralne także i dlatego, ponieważ szkodzi społeczeństwu, czy to przez nieodpowiedzialne postępowanie narkomanów (czyny kryminogenne dla zdobycia pieniędzy na narkotyki), czy przez to, że wcześnie stają się oni inwalidami wymagającymi opieki społecznej.
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.