Uwarunkowania rodzinne uzależnień w okresie dojrzewania

Szczególny splot warunków sprzyjających uzależnieniom powsta­je w okresie dojrzewania. W okresie tym młody człowiek powinien wykonać dwa podstawowe zadania dotyczące jego rozwoju: ukształtować własną tożsamość i psychicznie uniezależnić się od rodziców. Jeżeli rodzice nie przygotują dziecka do tego właściwego wypełnienia tych zadań, istnieje wielkie niebezpieczeństwo, że wybierze ono niewłaściwą drogę dalszego rozwoju.

Młody człowiek napotyka w okresie dojrzewania na sytuacje dla niego niezrozumiałe, czasem trudne, które wydają mu się niemożli­we do zniesienia. Należą do nich kłopoty osobiste, zawody miłosne, konflikty wewnętrzne i zewnętrzne, niepowodzenia w szkole, poczucie braku bezpieczeństwa i zrozumienia, a także poczucie absurdalności życia, które dla wielu staje się ciężarem nie do uniesienia. Problemy te są tym trudniejsze do pokonania, że młody człowiek często bywa nieśmiały i nie radzi sobie w towarzystwie. Z jednej strony uważa się on za dorosłego i tak chce być traktowany, z drugiej zaś strony potrzebuje pomocy, ponieważ sam nie może sprostać zaistniałym problemom. Pozbawiona odporności z powodu nienaturalnych warunków życia, skłonna do załamań młodzież, jest niezdolna do znoszenia trudów codzienności. Wbrew swoim dekla­racjom młody człowiek potrzebuje pomocy i szuka jej w rodzinie. Jeżeli rodzice nie okażą mu akceptacji i miłości, gdy kierowani nadmiernym rygoryzmem lub obojętnością nie znajdą dla niego zrozumienia, będzie usiłował pozbyć się swojego lęku i bólu w inny sposób, na przykład przez zażycie środka odurzającego, który pozwoli mu się odprężyć i poczuć bezpieczniej. Dotyczy to szczególnie osób źle przystosowanych, które wydają się być najbardziej zagrożone.

Nie znajdując oparcia w rodzinie młody człowiek wiąże się z grupą ludzi przeżywających podobne problemy i przyjmuje stoso­wane przez nich sposoby rozwiązywania problemów osobistych, co pogłębia jeszcze proces niedostosowania się do środowiska rodzinnego. Prowadzi to w konsekwencji do nasilonych konfliktów z rodziną do ucieczek z domu, do przystawania do grup nie­formalnych, o patologicznych zachowaniach, co często kończy się popadaniem w nałogi. Trzeba również zauważyć, że zaburzone relacje rodzinne przyczyniają się także do przeoczenia symptomów początków narkomanii młodego człowieka, co uniemożliwia inter­wencję we właściwym czasie i prowadzi do pełnego uzależnienia narkotycznego.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.