Zjawisko uzależnienia

Charakterystycznym zjawiskiem we współczesnym świecie jest występowanie i narastanie patologicznych form zachowania, które tradycyjnie w języku polskim były nazywane nałogami a obecnie, pod wpływem wprowadzonej w roku 1964 terminologii Światowej Organizacji Zdrowia, określane są uzależnieniami. Uzależnienia kojarzone są zwykle z długotrwałym używaniem i nadużywaniem takich substancji chemicznych jak alkohol, narkotyki i leki, co pro­wadzi z jednej strony do nawyku i przymusu ich zażywania, z dru­giej zaś strony przynosi ulegającemu im człowiekowi negatywne skutki biologiczne i psychiczne. Dokonana w języku potocznym redukcja uzależnień do ich typu chemicznego spowodowana została spektakularnym charakterem tych zjawisk. Łatwo można stwierdzić istnienie alkoholizmu lub narkomanii, szczególnie w zaawanso­wanym rozwoju oraz zidentyfikować ich destrukcyjne skutki, o wiele trudniej natomiast jest wykazać istnienie takich uzależnień jak namiętne uprawianie gier hazardowych, kompulsywne objadanie się, obsesyjne zajmowanie się określonymi myślami. Jeszcze trudniej jest udowodnić ich destrukcyjny wpływ na osobowość człowieka. Obecnie jednak, zarówno istnienie tych uzależnień jak też indywidualne i społeczne niebezpieczeństwa z nimi związane.

Uzależnienia we współczesnym świecie szerzą się lawinowo. Istnieje nawet pogląd, że „uzależnienie dotyka większości ludzi naszej kultury”. Uzależnienia chemiczne zbierają coraz bardziej obfite żniwo śmierci. Skuteczność licznych programów terapeutycz­nych i resocjalizacyjnych jest mocno ograniczona. Najlepsze pro­gramy lecznicze pomagają zwykle około 30% poddanych im osób uzależnionych. Wiele z tych osób, mimo przerwania czynności uzależnionych, pozostanie na zawsze z trwałymi uszkodzeniami organicznymi. U niektórych z nich nie można już powstrzymać zaawansowanej choroby. Wielu uzależnieniom towarzyszy patologia społeczna. Np. narkomania przyczynia się znacznie do rozprzestrze­niania się infekcji wirusem HIV. Ponadto, podobnie jak alkoholizm, prowadzi do zachowań kryminogennych. Trudno jest zsumować szkody indywidualne i społeczne spowodowane skutkami uzależnień chemicznych. Natomiast szkody spowodowane wszystkimi uzależ­nieniami są w ogóle trudne do wyobrażenia. Dlatego tak ważną jest sprawą profilaktyka chroniąca przed uzależnieniami.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.