Dlaczego zamachy na życie są zjawiskiem groźnym?

Narastająca, zalegalizowana praktyka aborcji i eutanazja jest, według encykliki, zjawiskiem niepokojącym i groźnym z dwóch powodów. Najpierw z tej racji, że jest ona objawem degeneracji moralnej współczesnych społeczeństw. Następnie z powodu jej negatywnych skutków społecznych.

Jan Paweł II uważa, że uznanie przerywania ciąży przez mentalność, obyczaj a nawet prawo jest „wymownym znakiem niezwykle groźnego kryzysu zmysłu moralnego, który stopniowo traci zdolność rozróżniania między dobrem i złem, nawet wówczas, gdy chodzi o podstawowe prawo do życia”. Ulegając sekularyzmowi oraz istniejącym w świecie strukturom grzechu, będąc pod wpływem środków masowego przekazu, sumienie indywidualne i społeczne jest tak uformowane, że zgadza się na własne i cudze działania przeciw życiu. Istnienie tak uformowanego sumienia, które zło nazywa dobrem, a dobro złem, świadczy, że człowiek wszedł już „na drogę degeneracji i całkowitej ślepoty moralnej”.

Obecność takiej degeneracji we współczesnych społeczeństwach, zdaniem encykliki, jest faktem. Jej przejawem jest legalizujące aborcję prawodawstwo wielu państw, sprzeczne z fundamentalnymi zasadami ich konstytucji. W ten sposób prawo mające chronić życie ludzkie, umożliwia jego niszczenie; a „czyny jednomyślnie uważane kiedyś za przestępcze i w powszechnym odczuciu moralnym niedopuszczalne”, zyskały aprobatę prawną i społeczną. Degeneracja moralna współczesnych społeczeństw widoczna jest także w medycynie, która powinna służyć „obronie życia ludzkiego i opiece nad nim”, a tymczasem coraz częściej staje się „narzędziem czynów wymierzonych przeciw człowiekowi i tym samym zniekształca swoje oblicze, zaprzecza samej sobie i uwłacza godności tych, którzy ją uprawiają”. Ta reorientacja medycyny polegająca na jej odejściu od zasadniczego powołania jest dobrze widoczna w dziedzinie uprawianych przez nią badań naukowych, które coraz częściej podejmowane są nie po to, aby lepiej służyć życiu ludzkiemu, ale dla sprawniejszego i skutecz­niejszego zabijania.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.