Eutanazja jest zamachem na życie

Eutanazja jest zamachem na podstawowe prawo człowieka, prawo do życia, którego nikt nie może się wyrzec, ani też nikomu nie może być odebrane. Jest to prawo przysługujące każdemu i wszyst­kim, obowiązujące na każdym etapie życia. Eutanazja w przypadku ludzi niewierzących jest obaleniem podstawowej wartości etycznej, jaką stanowi dla nich ich doczesne życie. Przyjęcie eutanazji zagraża podważeniem fundamentów prawnego i moralnego porządku w spo­łeczeństwie, którym jest zasada, że cudze i własne życie jest nienaruszalną świętością.

Współczesny człowiek chce usunąć chorobę i śmierć ze swojego pola widzenia. Ale one należą do ludzkiego życia i muszą być przezwyciężone w ludzki sposób. Dlatego chorym winni jesteśmy nie taką pomoc, aby mogli oni szybciej umrzeć, ale taką aby umierali w sposób godny człowieka. Eutanazja jest nieludzka, ponieważ uderza w najbardziej podstawowe prawo człowieka, prawo do życia, które obowiązuje na każdym etapie życia przed narodze­niem i po narodzeniu, w sytuacjach korzystnych i niekorzystnych.

Człowiek ma prawo łagodzić swoje cierpienia, ale nie jest władnym rozporządzać swoim życiem i śmiercią w zależności od własnego uznania i zaistniałych okoliczności. Z punktu widzenia personalistycznego, każda forma ludzkiego życia jest wartościowa. Nawet życie naznaczone chorobą i cierpieniem może stać się czasem osiągania dojrzałości osobowej.

Chociaż każda forma eutanazji jest zła moralnie, to jednak na szczególnie napiętnowanie zasługuje ta jej forma, która może być utożsamiana z zabójstwem, ponieważ dokonywana jest bez zgody chorego. Taki czyn jest samowolą i uzurpacją w odniesieniu do najważniejszej wartości drugiego człowieka – jego życia. Tymczasem nikt, ani lekarz, ani prawodawca, nie może sobie rościć prawa do decydowania, kto i kiedy ma umrzeć. Gdy jeden człowiek zabija drugiego, wtedy życie słabszego oddane jest w ręce silniejszego, a w społeczeństwie zanegowane są sprawiedliwość, solidarność i poczucie bezpieczeństwa, stanowiące podstawę relacji międzyludzkich i społecznych.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.