Główne argumenty zwolenników przerywania ciąży

  • Przerwanie ciąży daje szansę kobiecie kierowania swoim losem, uwalniania się od niepotrzebnych ciężarów (kobieta ma przecież prawo do własnego ciała).

Równouprawnienie kobiet jest postulatem słusznym, nie może ono jednak dotyczyć konsekwencji wynikających z odmienności płci. Natura łączy ściślej z dzieckiem kobietę niż mężczyznę. Tego nie da się zmienić. Organizm kobiety jest środowiskiem życia dla poczętego dziecka. Kobieta może się „uwolnić” od dziecka w okresie prenatalnym kosztem jego życia. Nikt jednak nie ma prawa chronić swojej wolności kosztem życia drugiego człowieka. Jest sprawą oczywistą że matka nie może zabić dziecka już urodzonego dla poszerzenia swojej wolności osobistej. Zasada ta musi być zastosowana również do dziecka przed urodzeniem. Jak bowiem wynika to z poprzednich rozważań, różnica między dzieckiem urodzonym i nie narodzonym dotyczy tylko fazy jego rozwoju, a nie człowieczeństwa.

  • Sprzeciw wobec przerywania ciąży nie liczy się z sytuacją demograficzną i kryzysem demograficznym różnych państw.

Na pewno należy wziąć poważnie pod uwagę fakt, że w nie­których ubogich krajach nadmierny przyrost ludności może utrudnić rozwój gospodarczy i społeczny. Kościół aprobuje rozumne i mo­ralne rozwiązywanie tego problemu. Co więcej encyklika Humanae vitae mówi o rodzicielstwie odpowiedzialnym, które zobowiązuje małżonków do powstrzymywania się od prokreacji, jeżeli nie mogą oni zapewnić godnych warunków życia większej liczbie dzieci. Nie można jednak rozwiązywać problemu demograficznego kosztem życia już poczętych istot ludzkich. Polityka państw przeludnionych powinna iść w tym kierunku, aby podnosić świadomość obywateli i uzdalniać ich do świadomego przekazywania życia a nie naprawiać braków odpowiedzialności rodzicielskiej przez zabijanie dzieci nie narodzonych.

Problem przeludnienia nie dotyczy sytuacji w Polsce, ani w Europie, której grozi katastrofa demograficzna spowodowana zbyt małym przyrostem naturalnym a nie nadmiarem ludności. Tendencja ta staje się coraz bardziej tendencją światową. Doniesienia prasowe mówią że w niektórych krajach Afryki i Azji aż 30% ludności zarażonych jest wirusem HIV. Choroba AIDS ogołaca z ludzi całe obszary. W świetle tych danych informacje o przeludnieniu świata muszą być na nowo weryfikowane.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.