Definicja bioetyki

Współcześnie istnieje wiele określeń bioetyki. Wszystkie ukazują tę dyscyplinę jako naukę normatywną. Różnią się one natomiast ze względu na zakres problematyki, która powinna być podejmowana przez bioetykę. W definicjach bioetyki odbija się podwójna koncepcja rozumienia tej dyscypliny naukowej: bądź jako etyki medycznej, bądź też jako etyki wiedzy o życiu i troski o zdrowie. To ostatnie ujęcie bioetyki przybliżają do etyki ekologicznej.

Rozwiniętą definicję bioetyki w jej węższym ujęciu podaje wybitny polski bioetyk Tadeusz Ślipko. Określa on tę dyscyplinę jako „dział filozoficznej etyki szczegółowej, która ma ustalić oceny i normy (reguły) moralne ważne w dziedzinie działań (aktów ludz­kich) polegających na ingerencji w granicznych sytuacjach zwią­zanych z zapoczątkowaniem życia, jego trwaniem i śmiercią”. Podobnie ujmuje bioetykę jeden z pierwszych przedstawicieli tej nauki we Włoszech, E. Sgreccia. Bioetyka według niego, to „część filozofii moralnej, która rozważa godziwość lub niegodziwość interwencji w życie ludzkie, szczególnie tych, które są związane z praktyką i rozwojem nauk medycznych i biologicznych”.

Natomiast definicja podana przez wydawaną w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Katolicką Encyklopedią nie wskazuje wyraźnie zakresu problematyki tej dyscypliny. Bioetyka została tam określana jako „wiedza normatywna obejmująca problematykę moralną wynikającą ze struktur związanych z rozwojem nauk biomedycznych”. W świetle tak sformułowanego określenia bioetyka może być rozumiana zarówno jako etyka medyczna lub też jako etyka ekologiczna.

Jednoznacznie szerokie ujęcie bioetyki zawiera definicja podana przez redaktowa pierwszej encyklopedii bioetyki W.T. Reicha. Bioetyka według niego, to „systematyczne studium zachowania ludzkiego w dziedzinie nauk dotyczących życia i zdrowia, podejmo­wane w świetle wartości i źródeł moralnych”. Tak rozumiana bioetyka posiada cechy nauki opisowej („studium zachowania ludzkiego”), chociaż nie wyklucza jej charakteru normatywnego („w świetle wartości i źródeł moralnych”).

Przytoczone definicje implikują zróżnicowany zakres proble­matyki bioetycznej. W przypadku zawężenia tej dyscypliny do etyki medycznej, zagadnienia podejmowane przez bioetykę będą doty­czyły, jak to ujmuje T. Ślipko „granicznych sytuacji związanych z zapoczątkowaniem życia, jego trwaniem i śmiercią”. Gdy nato­miast bioetyka zostanie potraktowana bardziej generalnie, jako etyka wiedzy dotyczącej życia i zdrowia, wtedy musi ona również uwzględnić takie zagadnienia jak genetyka, polepszenie zdrowia publicznego, ochrona środowiska, problemy demograficzne i inne.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.