Kennedy Institute

Miejscem powstania bioetyki jako dyscypliny naukowej jest inna placówka – The Joseph and Rose Kennedy Institute for the Study of Human Reproduction and Bioethics. Jego twórcą był A. Hellegers, katolik holenderskiego pochodzenia, fizjolog i embriolog. Będąc wykładowcą w John Hopkins University w Baltimore został on mianowany członkiem powołanej przez Jana XXIII a rozszerzonej przez Pawła VI Papieskiej Komisji do Spraw Rodziny, Zaludnienia i Rozrodczości. W roku 1967 przeniósł się do prowadzonego przez Jezuitów Uniwersytetu w Georgetown, w którym istniał od 1962 roku Center for Population Research – placówka naukowa badająca problemy demograficzne. Hellegers rozumiał potrzebę interdyscyplinarnych badań w zakresie biologii i medycyny, aby zgodnie z ideą Pottera przerzucić pomost pomiędzy biologią a naukami humanistycznymi. W tym celu przy pomocy rodziny Kennedy założył w roku 1971 The Joseph and Rose Kennedy Institute for the Study of Human Reproduction and Bioethics. Celem utworzonej placówki, znanej na całym świecie pod skróconą nazwą Kennedy Institute, była dydaktyka i praca badawcza oraz usługi na rzecz instytucji publicznych w zakresie trzech kręgów zagadnień: zaludnienia, bioetyki oraz reprodukcji ludzkiej. Równo­legle do tych trzech podejmowanych zagadnień Kennedy Institute miał trzy wydzielone części organizacyjne: centrum bioetyczne, centrum badań demograficznych i laboratoria badań nad biologią reproduktywną. Kennnedy Institute od samego początku miał akademicki charakter i przyciągał do współpracy tak wybitnych uczonych jak Haring, McCormick, Curran, Hawernas i Józef Fuchs.

W. Reich, badacz zajmujący się pochodzeniem i rozwojem określenia bioetyka oraz dyscypliny naukowej tak nazwanej uważa, że choć słowo to pochodzi od założyciela Hastings Institute – Pottera, to jednak nadanie bioetyce rangi naukowej dokonało się w Kennedy Institute. Jego zdaniem, istnieją też znaczne różnice w pojmowaniu bioetyki. O ile Potter podkreślał znaczenie globalne bioetyki jako nauki o przetrwaniu gatunku, to Hellegers i jego szkoła podkreślała problematykę wpływu skutków nowych technologii biologicznych i medycznych na społeczeństwo.

Centrum bioetyczne Instytutu było związane z Wydziałem Filozoficznym i Medycznym Uniwersytetu. Warto zauważyć, że w ramach Wydziału Filozoficznego nadawano studentom stopnie naukowe z bioetyki (master i doktor). Instytut liczył około 30 pracowników naukowych. Zalicza się do nich także W.T. Reich, wydawca Encyclopedia of Bioethics, pierwszego encyklo­pedycznego dzieła w tej dziedzinie. Instytut publikuje również roczniki Bibliography of Bioethics, zawierające wydawnictwa w za­kresie tej dziedziny. Obecnym dyrektorem Kennedy Institute jest dr Veatch, który należał do pierwszych jego studentów. Instytut stara się stworzyć płaszczyznę dialogu między przedstawicielami różnych wyznań chrześcijańskich a także między etyką chrześcijańską i świe­cką. Jan Paweł II mógł zatem napisać w encyklice Evangelium vitae, że obecnie „zjawiskiem szczególnie ważnym jest ożywienie refleksji etycznej wokół życia: powstanie i coraz szerszy rozwój bioetyki sprzyja refleksji i dialogowi – między wierzącymi i niewierzącymi, a także między wyznawcami różnych religii – podstawowych pro­blemach etycznych związanych z ludzkim życiem”.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.